1. Působnost všeobecných podmínek


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Laracom Media Kft. (registrovaná na Hungary,2120 Dunakeszi, Faludi János u.2.; registrační číslo: 32171196-1-13; daňové číslo: 13-09-224649 (dále jen „Provozovatel“)) pro všechny služby poskytované uživatelům („Uživatel“) na www.kuponkody.cz není-li mezi Provozovatelem a Uživatelem písemně dohodnuto jinak. Tyto VOP jsou plně přístupné na webových stránkách Provozovatele a mohou být uloženy na paměťovém médiu, tj. Uloženy Uživatelem. Tyto VOP se automaticky stávají součástí všech právních vztahů mezi Provozovatelem a Uživatelem tím, že si Uživatel prohlíží Webovou stránku, využívají jakékoli služby poskytované Webovou stránkou s registrací či bez registrace.2. koncepty

Laracom Media Kft. jeho online služba, kuponkody.cz, poskytuje uživatelům bezplatné informace o nabídkách a slevách od třetích stran. Následující oddíly definují pojmy použité a platné na webových stránkách:
Provozovatel: provozovatel webové stránky, Laracom Media Kft.
Inzerent: Jakákoli fyzická nebo právnická osoba propagující vaše produkty nebo služby na webových stránkách nebo zobrazující kupóny na webových stránkách.


kuponkody.cz si vyhrazuje právo přerušit službu pravidelně nebo úplně, a vyhrazuje si právo změnit, upravit nebo smazat některé části webu, jakoukoli nebo všechny zveřejněné nabídky bez předchozího upozornění. Nabídky jsou kótovány v forintech, i když zadáte ceny v měně partnera. V těchto případech je cena v nabídce označena hvězdičkou, což znamená, že byla vypočítána na základě ceny poskytnuté partnerem.


záruka

Zatímco kuponkody.cz neustále usiluje o rychlý, technicky nerušený a plynulý tok dat s ohledem na systémy, kuponkody.cz nemá žádnou kontrolu nad službami, které nepatří k jeho službám. Hostitelská služba ani nemůže nést odpovědnost za jejich provoz a výkon. Kuponkodom.hu si vyhrazuje právo svobodně určit dobu, po kterou bude řešit technické problémy. kuponkody.cz zejména nezodpovídá za funkčnost systémů, které přímo nesouvisejí s jeho službami. Kuponkodom.hu nezodpovídá za správnost, správnost, úplnost nebo kvalitu zobrazených informací.
 kuponkody.cz zejména nezodpovídá za produkty, služby, informace, množství a kvalitu poskytované uchazeči. kuponkody.cz nezodpovídá za dostupnost nebo nákup produktů a služeb obsažených v nabídkách. Kuponkodom.hu a partneři provozují své webové stránky zcela nezávisle na sobě, proto kuponkody.cz nenese odpovědnost za obsah webových stránek partnera.


odpovědnost


kuponkody.cz neodpovídá za žádné ztráty ani škody na uživateli, pokud k tomu nedošlo úmyslně nebo hrubou nedbalostí způsobenou kuponkody.cz, jeho zákonným zástupcem nebo vedoucím zaměstnancem. Omezení odpovědnosti je v souladu se zákonem o odpovědnosti. Odpovědnost za externí odkazy (odkazy) CouponCode.com výslovně odmítá jakýkoli obsah, který se objevuje na Webu, na který je odkazováno z jakéhokoli z webů provozovaných CouponCode.com. kuponkody.cz zdůrazňuje, že nemá žádný vliv na obsah nebo kód propojených webových stránek.


Ochrana autorských práv


Veškerá data, informace, text a výsledky vyhledávání patřící k webovým stránkám provozovaným kuponkody.cz jsou chráněny autorským právem, zejména kuponovými kódy a slevami zobrazenými na těchto stránkách, které jsou označeny „výhradně u nás“. Reprodukce, rozmnožování nebo modifikace části nebo všech z nich je zakázána, pokud není výslovně písemně povoleno kuponkodom.hu. Neoprávněné kopírování, šíření, úprava je porušením zákona a je předmětem trestního stíhání.


Google Analytics

kuponkody.cz používá pro Google Analytics analytickou službu Google Analytics. Google Analytics používá soubory cookie („cookies“), textová data uložená ve vašem počítači, která nám umožňují měřit použití webu. Informace (včetně IP adresy) z cookies související s vaší návštěvou webové stránky jsou přenášeny a ukládány společností Google. Informace, které Google získává z reklam založených na zájmech a třetích stran (např. Demografie, pohlaví, zájmy), mohou být také uloženy v cookie. Aby společnost Google Analytics nezaznamenávala data, poskytuje Google plug-in prohlížeče, který si můžete nainstalovat na své vlastní riziko: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 Informace z vaší návštěvy používá společnost Google k poskytování Zpráv Provozovatele webových stránek na Webu a dalších služeb souvisejících s používáním Webu. Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám, je-li to relevantní nebo vyžadováno zákonem nebo když je zpracovává společnost Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty uloženými Google. Může vám bránit v instalaci souborů cookie, ale možná nebudete moci používat všechny funkce webu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním informací shromážděných společností Google způsobem a pro výše uvedené účely.


Facebook

Nepoužíváme žádné facebookové doplňky.

Data management

Provozovatel kuponkody.cz, že osobní a další informace návštěvníků a uživatelů budou důvěrné, v plném souladu se všemi platnými maďarskými zákony a doporučeními.

OBECNÉ ZÁSADY SPRÁVY ÚDAJŮ 

1. Přístupem na web také berete na vědomí, že při přístupu k informacím na webu podléháte zákonům a předpisům vztahujícím se na ochranu vašich osobních údajů a zveřejnění údajů veřejného zájmu a že souhlasíte s podmínkami uvedenými v těchto prohlášeních.

2. Při používání Webu Uživatel současně zadává údaje. Informace jsou poskytovány částečně automaticky, částečně vyplněním formulářů a formulářů umístěných na webových stránkách, případně objednáním informačního bulletinu.

3. Uživatel rovněž souhlasí s poskytováním informací Správci webových stránek při návštěvě Webu a bere na vědomí, že návštěva určitých webových stránek podléhá dobrovolnému poskytnutí osobních údajů odpovídajících obsahu stránek. Pokud se rozhodnete neposkytnout požadované osobní údaje, pravděpodobně nebudete mít přístup k určitým částem webu.

4. kuponkody.cz prohlašuje, že s osobními údaji a informacemi poskytnutými uživateli Webu nakládá sám nebo zpracovatel údajů jím pověřený, v souladu s pravidly ochrany údajů.

5. kuponkody.cz uchovává, spravuje a ukládá osobní údaje Uživatele pouze po dobu, po kterou splňuje zákonné požadavky, na které odkazuje. K údajům dobrovolně poskytnutým uživatelem v rámci správy dat mohou přistupovat pouze zaměstnanci kuponkodom.hu, kteří mají pracovní povinnost.

6. Pokud není v Zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak, kuponkody.cz nezveřejňuje osobní údaje uživatele žádné třetí straně, zatímco jiné neosobní informace mohou být použity volně

7. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů může uživatel požadovat informace o nakládání s jeho osobními údaji. Uživatel má právo aktualizovat, upravovat nebo požadovat výmaz svých osobních údajů.

8. kuponkody.cz nemá v úmyslu přijímat nevyžádané e-maily, ale zároveň si chce zachovat možnost informovat Uživatele e-mailem o informacích, které považuje za důležité pro Uživatele, a zároveň poskytuje Uživateli možnost odmítnutí

9. Uživatel dále bere na vědomí, že jakákoli návštěva, použití nebo neoprávněný přístup k, zničení nebo prozrazení vašich osobních a jiných údajů nebo v souvislosti s nimi je způsobena nebo v souvislosti s kuponkodom.hu a tvůrci webových stránek nenesou strany účastnící se operace žádnou odpovědnost.

10. Údaje shromážděné nebo obdržené od Uživatele mohou být také použity k vyšetřování a prevenci nezákonných činností, které mohou ohrozit provoz Sítě nebo Webové stránky.

11. Přestože byl web navržen s náležitou péčí, www.kuponkody.cz neodpovídá za kroky podniknuté jakoukoli tuzemskou nebo zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou nebo subjektem bez jakéhokoli práva, přímého nebo nepřímého, na web nebo přes něj. Činí tak na základě údajů nebo informací získaných prostřednictvím webové stránky, ať už kupon code.com tyto informace nebo informace zveřejňuje či nikoli. Nic obsažené na této webové stránce se nepovažuje za radu nebo doporučení, ani nesmí být webová stránka použita jako základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání.

12. kuponkody.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, informace, informace nebo prohlášení zpřístupněné prostřednictvím nebo prostřednictvím webových stránek, mimo jiné včetně jejich přesnosti, včasnosti, platnosti, úplnosti, vhodnosti pro určitý účel, spolehlivosti, atd. ani. Naše prohlášení a prohlášení na webových stránkách nepředstavují závazek. Uživatel souhlasí s tím, že použití informací stažených a získaných z nebo prostřednictvím Webu je dobrovolné, na základě jeho výhradního uvážení a výhradně na vaše vlastní riziko.

13. V žádném případě nespojujete osobní údaje generované službami kuponkodom.hu s osobními údaji zpracovanými jako poskytovatel internetových služeb.

14. kuponkody.cz shromažďuje data, která jsou fyzicky přístupná uživatelům, pouze pokud to povaha služby vyžaduje. Pokud zákon nestanoví jinak, nebudete používat data k žádnému jinému účelu, než je ten, který uživatel dříve povolil, a za žádných okolností je nepřevedete k žádné třetí straně.

15. Služby kuponkody.cz obsahují mnoho odkazů (odkazů), které vedou na webové stránky jiných poskytovatelů služeb. Couponkodom.com nezodpovídá za žádné z těchto odkazů, za data v nich obsažená ani za žádné škody, které mohou vzniknout při návštěvě nebo používání těchto stránek.

16. V některých případech budete možná muset vyplnit své registrační formuláře, abyste mohli využívat své služby.

17. Návštěvníci webových stránek kuponkodom.hu jsou povinni poskytnout při registraci informace, které odpovídají skutečnému nebo skutečnému stavu. kuponkody.cz nezodpovídá za jakékoli neoprávněné použití osobních údajů během registrace.  

18. kuponkody.cz si vyhrazuje právo ověřit vaše osobní údaje, a pokud uživatel neposkytne v určené lhůtě na vyžádání žádné nesprávné nebo nepřesné informace, kuponkody.cz je oprávněn zrušit registraci dotyčného uživatele.

19. Kromě výše uvedeného může kuponkody.cz někdy požadovat další informace, ale vždy bude množství a hloubka požadovaných dodatečných informací odpovídat výhodám plynoucím z používání služby.

20. Uživatel se zavazuje nezasílat při používání Služby žádná data nebo zprávy, které jsou v rozporu s: • jakýmkoli zákonem, mezinárodní úmluvou, • Zásadami zneužívání sítě ISP, • jakýmkoli obecně přijatým internetovým zákonem, • dobrou vůlí požadavky.

21. Uživatel se dále zavazuje nezveřejňovat neautorizované osobní údaje třetích stran získané použitím služby. Uznává, že v případě porušení těchto povinností odpovídá za škodu způsobenou lesem.

22. Heslo a zabezpečení

Poskytovatel služeb neodpovídá za žádné osobní údaje, informace, soubory atd. Uložené v zařízení používaném uživatelem během používání služby. za poškození. MANIPULACE S VAŘENÍM Informace o cookies na tomto webu a jejich správě naleznete na následujícím odkazu: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

sušenky

Přidáním komentáře na svůj web můžete zůstat přihlášeni uložením svého jména, e-mailu a webové adresy do souboru cookie. Úložiště je pro vaše pohodlí, takže při příštím zveřejnění nemusíte tato datová pole vyplňovat. Platnost těchto souborů cookie je 1 rok.

Pokud máte účet a jste přihlášeni k tomuto webu, nastavíme dočasné cookies, abychom zjistili, zda váš prohlížeč cookies akceptuje. Tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje a jsou smazány, když zavíráme prohlížeč.

Když se přihlásíte na web, vytvoříme několik souborů cookie, které ukládají vaše přihlašovací údaje a zobrazují možnosti editoru. Soubory cookie přihlášení jsou platné dva dny, soubory cookie ukládající možnosti zobrazení editoru po dobu jednoho roku. Pokud je zaškrtnuta možnost „Zapamatovat si mě“, přihlášení bude pokračovat po dobu dvou týdnů. Přihlašovací soubory cookie jsou při odhlášení odstraněny.

Pokud upravíte příspěvek nebo stránku, náš prohlížeč uloží další soubor cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje; Jeho platnost vyprší za jeden den.