Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Pokud jde o službu poskytovanou na webových stránkách, provádíme činnosti správy dat. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jste nám jako uživatel nebo partner poskytli na webu. Provozovatel webu kuponkody.cz, zaručuje, že s osobními a dalšími údaji návštěvníků a Uživatelů bude nakládáno důvěrně, plně v souladu s platnou maďarskou legislativou a doporučeními, zejména s ohledem na následující: LXIII. Zákon, • CXIX z roku 1995 o správě údajů o jménech a adresách pro účely výzkumu a přímé akvizice podniků. Zákon, • Zákon VI z roku 1998 o ochraně fyzických osob při strojovém zpracování osobních údajů. právo, • elektronický obchod, a CVIII z roku 2001 o službách souvisejících s informační společností. zákon.  

Ochranu vašich osobních údajů jsme kategorizovali následovně

Registrace na webu


Když se zaregistrujete na webové stránce, správa údajů probíhá následovně: účelem správy údajů je poskytovat vám personalizované nabídky, které odpovídají vašim zájmům. Rozsah zpracovávaných údajů: emailová adresa, jméno, uživatelské jméno. Právním základem pro správu dat je plnění podmínek používání. Můžete se kdykoli rozhodnout, že Vaše osobní údaje již nezpracováváme, stačí kliknout na odkaz „odhlásit odběr“ na konci e-mailu.

Přihlášení k odběru bulletinu

Používáte-li službu newsletteru na našem webu, výslovně souhlasíte se zpracováním následujících údajů: e-mailová adresa, jméno. Právním základem pro správu údajů je váš souhlas. Účelem správy dat je zasílání personalizovaných nabídek na vaši e-mailovou adresu. Můžete se kdykoli rozhodnout, že Vaše osobní údaje již nezpracováváme, stačí kliknout na odkaz „odhlásit odběr“ na konci e-mailu.

Kontaktní formuláře a slevový formulář

Na našem webu nám můžete napsat zprávu, abyste nás kontaktovali. Chcete-li to provést, musíte zadat své jméno a e-mailovou adresu. Účelem správy dat je poskytnout odpovědi na případné dotazy týkající se služeb poskytovaných na základě ÁFF. Rozsah zpracovávaných údajů: emailová adresa, jméno. Právním základem pro správu dat je plnění toho, co je napsáno v ÁFF. Máte možnost podat slevu, která nevyžaduje poskytnutí osobních údajů. Pokud však vstoupíte na stránky jako registrovaný uživatel a vyplníte formulář pro podání slevy, váš osobní profil kuponkody.cz bude spojen s odeslanou slevou.

Jaké vaše osobní údaje, jak dlouho je na Webu spravujeme, k čemu je používáme a na základě jakého oprávnění?


Právní základ pro naše zpracování údajů je následující:
a) dle čl. 6 odst. (1) bod a) GDPR dobrovolný souhlas uživatele se zpracováním údajů na základě adekvátních informací (dále jen:
Souhlas);
b) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Uživatel (dále jen: Plnění smlouvy) c) GDPR čl. 6 odst. 1 c
)
podle k bodu 2 je správa údajů nezbytná pro splnění právní povinnosti správce údajů (jako je
plnění povinností v oblasti účetnictví a vedení účetnictví – dále: Plnění zákonných povinností)

Právní základ a účel správy údajů jsou definovány níže samostatně pro každou kategorii údajů s odkazem na výše uvedený seznam.

S kým sdílíme uživatelská data

S nikým. S vašimi údaji nakládáme důvěrně a třetím stranám je předáváme pouze v případě, že stránky používáte způsobem porušujícím zákon nebo pokud naše stránky pomlouváte na jiných stránkách či v médiích.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uživatelů registrovaných na webu (pokud existují) jsou rovněž uloženy v jejich vlastním uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoli zobrazit, upravit nebo smazat své osobní údaje (kromě toho, že nemohou změnit své vlastní uživatelské jméno). Tyto informace mohou prohlížet a upravovat i administrátoři webu a spravujeme je po dobu 5 let od posledního přihlášení.

Jaká práva má uživatel ve vztahu ke svým vlastním údajům

V případě registrovaného účtu nebo napsání komentáře na webu je možné požádat o zaslání osobních údajů v exportním souboru, který obsahuje jakékoli údaje dříve poskytnuté uživatelem. Můžete také požádat, abychom vymazali jakékoli dříve poskytnuté osobní údaje. To se netýká údajů, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Jak chráníme osobní údaje uživatelů

Vaše data chráníme s nejvyšší možnou bezpečností. To zahrnuje šifrované datové připojení (SSL, https protokol), které vám umožňuje komunikovat s našimi stránkami v reálném čase prostřednictvím šifrovaného kanálu.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Příspěvky dostupné na webu mohou využívat vložený obsah z externích zdrojů (např. videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z externího zdroje se chová přesně tak, jako byste navštívili jinou webovou stránku.

OBECNÉ ZÁSADY SPRÁVY DAT  

1. Uživatel návštěvou Webu bere na vědomí, že se při používání informací na Webu podřizuje právním a dalším příslušným předpisům o ochraně osobních údajů a sdělování údajů veřejného zájmu a zároveň přijímá bez výhrad podmínky uvedené v prohlášeních.  

2. Při používání Webových stránek Uživatel zároveň poskytuje údaje. Údaje jsou poskytovány částečně automaticky, částečně vyplněním formulářů a formulářů na webu, případně objednáním newsletteru.  

3. Návštěvou Webu Uživatel rovněž souhlasí s poskytnutím údajů provozovateli Webu a bere na vědomí, že návštěva určitých internetových stránek vyžaduje dobrovolné poskytnutí osobních údajů odpovídajících obsahu stránek. Pokud se Uživatel rozhodne neposkytnout požadované osobní údaje, je možné, že nebude mít přístup k některým částem Webu.  

4. kuponkody.cz prohlašuje, že osobní údaje a informace poskytnuté uživateli webových stránek spravuje ona sama a jím pověřený zpracovatel údajů jako správce údajů v souladu s pravidly ochrany údajů.  

5. kuponkody.cz uchovává, spravuje a uchovává osobní údaje Uživatele pouze po dobu, pokud jsou v souladu s uvedenými právními předpisy. V průběhu správy dat mohou k údajům dobrovolně poskytnutým Uživatelem přistupovat pouze zaměstnanci kuponkody.cz, kteří mají pracovní povinnost.  

6. kuponkody.cz neposkytne osobní údaje Uživatele – kromě výjimek stanovených v pravidlech ochrany údajů – třetím neoprávněným osobám, přičemž ostatní neosobní údaje mohou být volně použity  

7. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů může Uživatel požadovat informace o správě svých osobních údajů. Uživatel má právo aktualizovat, upravit nebo požádat o vymazání svých osobních údajů.  

8. kuponkody.cz nechce přijímat nevyžádanou poštu, ale zároveň si chce vyhradit možnost upozorňovat Uživatele e-mailem na informace považované pro Uživatele za důležité, zároveň poskytuje Uživatel s možností odmítnutí.  

9. Uživatel dále bere na vědomí, že kuponkody.cz ponese odpovědnost za jakoukoli chybu, nevýhodu nebo škodu způsobenou návštěvou nebo používáním Webové stránky nebo neoprávněným přístupem, zničením nebo zpřístupněním osobních a jiných údajů nebo vzniklou v souvislosti s tím nebo s tím související. , nebo tvůrci Webu, strany účastnící se operace nenesou odpovědnost.  

10. Údaje shromážděné od Uživatele nebo přijaté od Uživatele mohou být rovněž použity k vyšetřování a zamezení nezákonné činnosti nebo činnosti ohrožující provoz sítě nebo Webu.  

11. Přestože kuponkody.cz věnoval při sestavování Webových stránek náležitou péči, kuponkody.cz nepřebírá odpovědnost za činy spáchané jakoukoli tuzemskou nebo zahraniční právnickou osobou, fyzickou osobou nebo organizací bez právní subjektivity, ať již přímo či nepřímo, na Webu resp. na základě údajů a informací získaných prostřednictvím Webu, bez ohledu na to, zda kuponkody.cz nebo jiní sdělují tyto údaje a informace. Žádná z informací a údajů na Webové stránce by neměla být považována za radu nebo doporučení a Webová stránka nesmí sloužit jako základ pro jakékoli rozhodnutí nebo akci.  

12. kuponkody.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webové stránky, údaje, informace a prohlášení dostupná na nich nebo jejich prostřednictvím, včetně, ale nikoli výhradně, jejich přesnosti, aktuálnosti, platnosti, úplnosti, vhodnosti pro konkrétní účel spolehlivost, její platnost atd. ani ohledně Naše prohlášení a prohlášení na webových stránkách nepředstavují závazek. Uživatel souhlasí s tím, že použití informací stažených a získaných z Webových stránek nebo prostřednictvím Webu je dobrovolné, na základě vlastního uvážení a výhradně na vlastní riziko.  

13. kuponkody.cz žádným způsobem nepropojuje osobní údaje generované ve svých službách s osobními údaji, které spravuje jako poskytovatel internetových služeb.  

14. kuponkody.cz shromažďuje údaje vhodné pro fyzický přístup uživatelů pouze v případě, že je to vzhledem k povaze dané služby nezbytné. Údaje jsou používány výhradně pro účely předem schválené uživatelem a za žádných okolností nebudou předávány třetím osobám, s výjimkou zákonem stanovených výjimek.  

15. Služby kuponkody.cz obsahují mnoho přípojných bodů (odkazů), které vedou na stránky jiných poskytovatelů služeb. kuponkody.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za tyto odkazy, za data na nich nalezená ani za jakékoli škody, které mohou nastat v důsledku návštěvy nebo používání těchto stránek.  

16. V některých případech může být nutné vyplnit registrační formuláře, abyste mohli využívat jeho služby.  

17. Při registraci jsou návštěvníci webu kuponkody.cz povinni uvádět údaje, které odpovídají skutečnosti a skutečnému stavu. kuponkody.cz nenese odpovědnost za nezákonné použití osobních údajů při registraci.  

18. kuponkody.cz si vyhrazuje právo zkontrolovat osobní údaje, a pokud uživatel ve stanovené lhůtě neopraví jím poskytnuté nesprávné nebo nepřesné údaje, kuponkody.cz je oprávněn zrušit registraci dotčeného uživatele.  

19. Kromě výše uvedeného může kuponkody.cz někdy požadovat i další informace, ale vždy se snaží zajistit, aby množství a hloubka požadovaných dodatečných informací byla úměrná výhodám, které lze používáním služby získat.  

20. Používáním služby se uživatel zavazuje, že nebude odesílat žádná data nebo zprávy, které jsou v rozporu s: • jakýmkoli zákonem, mezinárodní dohodou, • ustanoveními zásad poskytovatele internetových služeb zakazujících zneužití sítě, • jakýmikoli obecně uznávanými pravidly internetu, • s požadavky dobrých mravů.  

21. Uživatel se dále zavazuje, že osobní údaje získané využíváním služby neposkytne neoprávněně třetím osobám. Bere na vědomí, že odpovídá za škodu na lese v důsledku porušení těchto povinností.  

22. Heslo a zabezpečení
Vaše heslo je zašifrováno a nelze jej dešifrovat. Za šifrování je zodpovědný stroj webu.
 

Pokud na svůj web přidáte komentář, můžete zůstat přihlášeni uložením svého jména, e-mailové adresy a webové adresy do souboru cookie. Úložiště slouží pro vaše pohodlí, abyste nemuseli vyplňovat tato datová pole při příštím příspěvku. Platnost těchto cookies je 1 rok.

Pokud máme uživatelský účet a jsme přihlášeni na této webové stránce, nastavujeme dočasné soubory cookie, abychom zjistili, zda prohlížeč přijímá soubory cookie. Tyto soubory cookie neobsahují osobní údaje a jsou vymazány, když zavřete prohlížeč.

Když se přihlásíte na web, vytvoříme několik cookies, které ukládají přihlašovací údaje a možnosti zobrazení editačního rozhraní. Přihlašovací cookies jsou platné dva dny a cookies uchovávající možnosti zobrazení editačního rozhraní jsou platné jeden rok. Pokud je vybrána možnost „Zapamatovat si mě“, bude registrace pokračovat dva týdny. Přihlašovací cookies jsou odstraněny, když se odhlásíte.

Pokud upravíme příspěvek nebo stránku, náš prohlížeč uloží další cookie. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje, pouze ukládá identifikační číslo příspěvku, který jsme upravili. Jeho platnost vyprší za jeden den.

1. Poskytovatel služeb shromažďuje dobrovolné informace pro uživatele webových stránek. Kromě toho může Poskytovatel služeb ukládat informace související s připojením, jako jsou IP adresy, pro technické účely, pro administraci a obecné statistické a demografické informace (jako je umístění připojení) a z bezpečnostních důvodů.

2. Osobní údaje shromažďované Poskytovatelem služeb se řídí zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů 1997, 133, pozměněná položka 883) a zákonem ze dne 18. července 2002 o poskytování služby elektronickými prostředky (sbírka zákonů 2002, 144, položka 120. položka 1204) a vztahuje se pouze na svolení ke zpracování údajů a výhradně pro archivaci nebo elektronické poskytování služeb Poskytovatelem služeb, jakož i pro jiné účely a podmínky uvedené v Produkty.

3. Poskytovatel služeb věnuje zvláštní péči ochraně dat uživatelů webových stránek a obdržených informací. Poskytovatel služeb s náležitou péčí, včetně IT a organizační, vybírá a používá vhodné technické prostředky k zajištění ochrany zpracovávaných údajů, a zejména tyto údaje chrání před neoprávněným přístupem, zveřejněním, ztrátou a poškozením, neoprávněnými úpravami a jejich nezákonným zpracováním.

4. Vzhledem k dobrovolnosti poskytnutých osobních údajů Uživatelem je Poskytovatel služby oprávněn zpřístupnit, upravit a vyžadovat jeho osobní údaje ze své evidence v souladu s následujícím ustanovením. Poskytovatel služby může odmítnout smazání údajů, pokud Uživatel svou činností na Webu porušil ustanovení tohoto dokumentu, Všeobecných obchodních podmínek nebo platná zákonná ustanovení a uchování těchto údajů je nezbytné pro šetření a zjištění okolnosti týkající se odpovědnosti Uživatele.

5. Pokud se údaje registrovaného uživatele změní, má Uživatel možnost je upravit po přihlášení do Účtu.

6. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Poskytovatel služeb pověřit třetí osoby, které poskytují některé služby, zejména plněním objednávek, zpracováním plateb a posuzováním spokojenosti Uživatelů Webu.

Google Analytics

kuponkody.cz používá Google Analytics, analytickou službu společnosti Google Inc. Google Analytics používá soubory cookie, textová data uložená ve vašem počítači, která nám umožňuje měřit používání webové stránky. Informace z cookies související s návštěvou webové stránky (včetně IP adresy) jsou přenášeny a ukládány na server Google. Do cookie mohou být také uloženy informace, které Google získá pomocí svých reklam založených na dotazech a od třetích stran (například: demografické charakteristiky, pohlaví, zájmy). Google poskytuje zásuvný modul prohlížeče pro zamezení shromažďování dat službou Google Analytics, který si uživatel může nainstalovat na vlastní nebezpečí: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google používá informace z vaší návštěvy za účelem přípravy zpráv o webu pro provozovatele webu a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu. Google může poskytnout informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je třetí strana zpracuje pro Google. Google nepropojuje vaši IP adresu s jinými daty uloženými společností Google. Instalaci cookies můžete zabránit, ale možná nebudete moci využívat všechny funkce webu. Používáním webu souhlasíte se zpracováním informací shromážděných společností Google způsobem a za účelem uvedeným výše.
Poskytovatel služby nepřebírá odpovědnost za jakékoli osobní údaje, informace, soubory apod. uložené v zařízení používaném Uživatelem během používání Služby. za způsobenou škodu. SPRÁVA COOKIE Informace o cookies používaných na stránce a jejich správě naleznete na následujícím odkazu: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Více o cookies Google Analytics si můžete přečíst zde: http://www.google.com/policies/privacy/.
Pokud chcete zakázat sledování Google Analytics při návštěvě webových stránek, klikněte na následující
odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Na Webové stránce může Uživatel udělit souhlas s cookies jejich seskupením podle jejich typu.
Uživatel může nastavit svůj prohlížeč tak, aby přijímal všechny soubory cookie, odmítal všechny nebo informoval uživatele, když soubor cookie dorazí na počítač uživatele.
Každý prohlížeč je jiný, takže nabídka „Nápověda“ vám může pomoci změnit nastavení souborů cookie.
Další informace o povaze souborů cookie a jejich deaktivaci naleznete například na následující stránce:
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
Aby se správce údajů dozvěděl, že uživatel zakázal používání určitých souborů cookie, správce údajů soubor cookie zakáže
je umístěn na zařízení uživatele, takže správce údajů bude vědět, že nemůže umístit soubory cookie při příští
návštěvě webové stránky uživatelem.
U nejčastěji používaných prohlížečů položky nabídky pro správu souborů cookie:
▪ Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
▪ Google Chrome:
https: // support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
▪ Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer -delete -manage-cookies
▪ Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Google Analytics nabízí další možnosti pro odhlášení ze služeb Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.
Podle typu používaných cookies:

a) Cookies nezbytně nutné pro provoz Webové stránky:
15
NÁZEV COOKIE ÚČEL COOKIE, ROZSAH SBÍRANÝCH DAT DOBA
SPRÁVY DAT
COOKIE VLASTNÍ NEBO TŘETÍ STRANY
grs_gdpr Soubor cookie vytvořený pluginem pro správu GDPR, který ukládá oprávnění
přijatá v daném prohlížeč . 1 rok vlastní b) Cookies pro statistické a analytické účely: NÁZEV COOKIE ÚČEL COOKIE, ROZSAH SBÍRANÝCH DAT OBDOBÍ SPRÁVY DAT COOKIES VLASTNÍ NEBO TŘETÍ STRANY _ga Jedinečný identifikátor propojený se statistikou návštěvnosti webu generovanou uživatelem 2 roky Třetí strana (Google) _gid Jedinečný identifikátor, který generuje uživatel


propojeno se statistikami webového provozu
1 den Třetí strana (Google) shromažďuje Prvek používaný pro
údaje o zařízení a chování návštěvníků odeslané do Google Analytics . Sleduje uživatele na různých zařízeních a marketingových kanálech. Relace třetí strany (Google)


Kdo spravuje vaše osobní údaje a kdo k nim má přístup?


8.1 Správce údajů


1-7. Správcem údajů vašich údajů uvedených v bodě 1 je poskytovatel služeb, tj. Laracom Media Kft., jehož kontaktní údaje a údaje o společnosti jsou následující

Laracom Media Kft.. (sídlo: 2120, Dunakeszi, Faludi János utca 2 1/6; registrační číslo: 13-09-224649.

8.2. Zpracovatelé dat


Ke správě a ukládání vašich údajů využíváme různé společnosti, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů. Vaše údaje zpracovávají následující zpracovatelé údajů
:

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů poskytovatele služeb a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Laracom Media Kft.
2120, Dunakeszi, Faludi János utca 2 1/6.
kontaktujte at kuponkody.cz

Komu vaše osobní údaje předáváme?


Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země ve smyslu GDPR, která není smluvní stranou nařízení GDPR, pouze budou předány do 2.2. zpracovatelům údajů uvedeným v bodě
, jak je zde podrobně popsáno.

Jaká práva máte v souvislosti se správou vašich osobních údajů a jak zajišťujeme jejich výkon?


Práva na ochranu údajů a zákonné opravné prostředky subjektů údajů jsou podrobně uvedeny v příslušných ustanoveních GDPR (zejména články 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79, články 80
a 82) obsahují. Níže uvedené shrnutí obsahuje nejdůležitější ustanovení a Správce údajů podle toho
poskytuje subjektům údajů informace o jejich právech a právních opravných prostředcích souvisejících se správou údajů.
Informace musí být poskytnuty písemně nebo jiným způsobem, případně i elektronickou cestou. Na žádost subjektu údajů lze poskytnout i ústní informace,
pokud byla totožnost subjektu údajů ověřena jiným způsobem.

Správce informuje subjekt údajů o opatřeních přijatých na základě jeho žádosti bez zbytečného odkladu, v každém případě však do jednoho měsíce od obdržení jeho žádosti o uplatnění práv (viz články 15-22 GDPR) . V případě potřeby, s přihlédnutím ke
složitosti žádosti a počtu žádostí, lze tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Správce údajů informuje subjekt údajů o prodloužení lhůty s uvedením
26
důvodů prodlení do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud subjekt údajů podal
žádost elektronicky, musí být informace poskytnuty pokud možno elektronicky, pokud subjekt údajů nepožádá jinak.
Pokud správce na žádost subjektu údajů nepřijme opatření, informuje subjekt údajů neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti, o důvodech nepřijetí opatření ao tom
, skutečnost, že subjekt údajů může podat stížnost u dozorového úřadu a
uplatnit své právo na soudní nápravu.